Masz pytania?

Ubezpieczenia firmowe

Rozdzielacz

– ubezpieczenie budynków firmowych od zdarzeń losowych (akcja ratownicza, dym i sadza, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, napór śniegu, osunięcie się ziemi, pożar, przepięcie spowodowane uderzeniem pioruna, spływ wód po zboczach, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu, upadek drzewa, upadek masztu, upadek statku powietrznego, wybuch, zalanie, zapadanie się ziemi)

– ubezpieczenie środków obrotowych, wyposażenia, nakładów adaptacyjnych od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz wandalizmu

– ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia i pęknięcia

– ubezpieczenie sprzętu elektronicznego stacjonarnego od wszystkich ryzyk, w tym przepięcia i niewłaściwego użytkowania

– ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przenośnego od wszystkich ryzyk w tym użytkowania mobilnego

– możliwość ubezpieczenie całego mienia firmowego od wszystkich ryzyk tzw. „All risk”

– ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków pracowników w trakcie pracy oraz w drodze do i z niej lub w zakresie całodobowym

– obrotowa polisa rocznego ubezpieczenia kosztów leczenia dla pracowników często wyjeżdżających za granicę na krótkie terminy

– grupowe ubezpieczenie pracownicze w ramach świadczeń z tytułu zgonu, wypadku, szpitalnych i rodzinnych

– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności

– ubezpieczenie transportowe cargo roczne i na transport jednostkowy

– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu drogowym międzynarodowym

– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu drogowym krajowym

– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora

– ubezpieczenie gwarancji: należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek, zwrotu zaliczki, należności celnych

– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (zawodowej) przewoźnika drogowego do licencji transportowej zgodnie z wymogiem określonym w art. 7 ust. 2 w związku z ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.

– ubezpieczenie obowiązkowe i dobrowolne odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (lekarz, lekarz dentysta, NZOZ, SZOZ)

– ubezpieczenie torby lekarza od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku, wandalizmu, wypadku komunikacyjnego

– ubezpieczenie obowiązkowe i dobrowolne odpowiedzialności cywilnej pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, fizjoterapeuty i pozostałych zawodów medycznych

– ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących podmiot medyczny

– ubezpieczenie lekarza, lekarza dentysty lub innego zawodu medycznego od ryzyka zarażenia się HIV i WZW w trakcie wykonywania świadczeń medycznych

– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu: doradcy podatkowego, osoby prowadzącej księgi rachunkowe, rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika nieruchomości, zarządcy nieruchomości, geodety, architekta, inżyniera budownictwa, lekarza weterynarii, tłumacza, adwokata, radcy prawnego, notariusza, komornika sądowego

– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczyciela i pozostałego personelu placówki