Masz pytania?

Ubezpieczenia na życie

Rozdzielacz

– ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków indywidualnie lub grupowo, całodobowo lub tylko w pracy i w drodze do niej, na czas wycieczki krajowej lub zagranicznej

– ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz zgonu w przypadku uprawiania sportów ryzykownych lub ekstremalnych oraz uprawianych zawodowo lub zarobkowo z możliwością rozszerzenia o rehabilitację, koszty leczenia oraz pomoc assistance medyczne związane z wypadkiem

– grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci w szkole, przedszkolu, żłobku

– indywidualne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dziecka uczącego się do 24 roku życia w „pakietach szkolnych”

– grupowe ubezpieczenie pracownicze oferowane zakładom pracy oraz w formie indywidualnej w tzw. Grupach Otwartych – w ofercie świadczenia z tytułu zgonu, wypadku, szpitalne i rodzinne

– ubezpieczenie na życie z cesją na bank pod zastaw kredytu hipotecznego

– ubezpieczenie na życie kapitałowe – renta lub emerytura

– ochronne ubezpieczenie na życie w razie zachorowania na raka

– ubezpieczenie posagowe dla dziecka

– ubezpieczenie dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą na wypadek utraty przychodów w związku z czasową niezdolnością do pracy z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku

– ubezpieczenie zdrowotne dające nieograniczony dostęp do najwyższej jakości usług w najlepszych w kraju prywatnych placówkach medycznych, w tym także leczenie stomatologiczne